Hà Nội phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và thẩm quyền mua sắm tài sản
Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày Tờ trình tại kỳ họp.

Quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện công khai, minh bạch

Theo đó, Nghị quyết quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của TP. Hà Nội quy định gồm: Mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản công, xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, hủy hoại và các hình thức xử lý tài sản công khác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Nghị quyết này quy định về thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc dự toán mua sắm thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội quy định tại Điều 91 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 21/2/2024 của Chính phủ, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 và tiết b khoản 2 Điều 91 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 của Chính phủ...

Theo Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Nghị quyết về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ là nội dung cần thiết và cấp bách nhằm sửa đổi, bổ sung các nội dung còn chưa phù hợp với thực tiễn, tuân thủ theo các quy định mới của trung ương.

HĐND TP. Hà Nội đề nghị UBND thành phố và các cơ quan liên quan triển khai đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật; tài sản công được đầu tư, trang bị và sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

Nguyên tắc chung của nghị quyết là phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đấu thầu, các quy định pháp luật hiện hành; phù hợp với quy định về phân cấp kinh tế - xã hội, tình hình thực tế và yêu cầu công tác quản lý tài chính, tài sản công của thành phố.

Đồng thời đảm bảo quy định rõ thẩm quyền, rõ đối tượng, rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngoài các nội dung tại quy định này, các nội dung khác về quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm hàng hóa, dịch vụ được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

Tài sản công được đầu tư, trang bị và sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí. Việc quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện công khai, minh bạch; mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản công phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Hà Nội phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và thẩm quyền mua sắm tài sản
Quang cảnh kỳ họp.

Quy định rõ thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của TP. Hà Nội và thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của TP. Hà Nội.

HĐND thành phố xác định phạm vi đối với việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phần kinh phí được giao khoán của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng NSNN, thực hiện theo khoản 3 Điều 134 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ.

Ngoài các nội dung tại quy định này, các nội dung khác về quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện theo các quy định hiện hành của trung ương, thành phố.

Đối tượng áp dụng là cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố; doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của TP. Hà Nội được quy định cụ thể.

Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định mua sắm các tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm cả tài sản do ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí) giá trị từ trên 50 triệu đồng. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện mua sắm và đấu thầu...

Đối với mua sắm các tài sản có giá trị không quá 50 triệu đồng, thủ trưởng tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ chịu trách nhiệm quyết định mua sắm theo quy định tại Khoản 4 Điều 23 Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023.

Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ nguồn kinh phí ngân sách trung ương giao UBND thành phố quản lý kinh phí, thủ trưởng đơn vị dự toán cấp 1 được UBND thành phố giao quản lý kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ quyết định mua sắm tài sản của nhiệm vụ từ nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm cả tài sản do ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí) giá trị từ trên 50 triệu đồng.

Thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của TP. Hà Nội không thuộc các trường hợp trên gồm: Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ được giao trong dự toán ngân sách.

Tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết ban hành bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội.